ទូរស័ព្ទចល័ត
+86 13977319626
ហៅមកយើង
+86 18577798116
អ៊ីមែល
tyrfing2023@gmail.com

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ទិដ្ឋភាពខាងក្រៅនៃសហគ្រាស

ទិដ្ឋភាពខាងក្រៅនៃសហគ្រាស ១
External-View-of-the-Enterprise ២
External-View-of-the-Enterprise ៣

បរិក្ខារ

បរិក្ខារ ១
បរិក្ខារ ២
បរិក្ខារ ៣
បរិក្ខារ ៤
បរិក្ខារ ៥
ឧបករណ៍ ៦
បរិក្ខារ 7

ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍

ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ១
ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ២
ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ៣
ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ៤
ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ៥